Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 21. Bölüm -/=  Dünyada uygarlığı başlatan bir ulus, tarihsel geçmişini nasıl unutur hale sokulmuştur?

yasliİsmet GEDİK

İnsanlık her birkaç asırda bir gerçekleşen istilalarda kral soyunun değişmeleriyle sürekli bir çalkantı içinde yaşamıştır. Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumunda olan Anadolu halkı bu istilalardan en çok etkilenen insanlardan oluşmaktadır.


3.png

İstilacılar tepedeki efendi kesimini oluşturduklarından, halk ister istemez tepedekilerin kültürü etkisi altında kalmış ve kendi öz-benliğinden uzaklaştırılmış olmalıdır.

MÖ. 2binli yıllarda Hitit’lerin Hatti’leri istilasıyla başladığı belgelenen bu Efendi-değişimlerinin daha eskiden kaç defa gerçekleştiği hakkında bilgi-belge henüz yoktur. Ancak ondan sonraki yıllarda her birkaç asırda bir tekrarlanmıştır.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 20. Bölüm

İyaslismet GEDİK

Günümüz Türkiye’sinde 40’a yakın farklı etnik kökenli insan bir arada yaşamaktadır. Bunların hepsinin kanlarında Anadolu’da tarih boyunca yaşamış binlerce farklı ırk ve dinsel görüş sahibinin kalıtsal verileri vardır. Dolayısıyla bizler böylesine karmaşık bir ırksal ve dinsel görüş çeşitliliğinin tam göbeğindeyiz.


1.png

Öyle bir toplumsal hayat modeli önermeliyiz ki, tüm bu farklı ırksal ve dinsel öğelerin hepsini kapsasın, herkesçe kabul edilsin ve ortak bir görüşte birleşilerek, mutlu bir toplumsal birlik oluşturulsun.

Kutsallık, dinsel ve ırkçı anlayışa, dolayısıyla ayrımlaşmaya yol açar. KUTSAL SOYLU olduğuna inanılan bir EFENDİ zümresi oluşur. Tepeden otoriterce yönetilen Devlet sistemleri ortaya çıkarlar.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 19. Bölüm -/=  Geçmişimizi bilmezsek, “Su başlarını tutan canavarlardan” kurtulamayız.

yasliİsmet GEDİK

Tarih kitapları 3-4 bin yıllık geçmişimiz hakkında bilgi verirler. Dinsel bilgiler ise 5 bin yıl önce insanlık ortaya çıkmış gibi bir geçmişten söz ederler. Halbuki insan denilen canlı türü 2.5 milyon yıl önce Doğu-Afrika’da ortaya çıkmıştır, yani atalarımız birer zenciydi.


1.png

Hayat bu ilk insanlarla da başlamadı, onlardan önce de hayat vardı, örneğin 200 milyon yıl önce insan, koyun, keçi gibi memeli canlılar yoktu, ama dinozor denilen sürüngenler vardı.

Dinozorlardan önce de hayat vardı, ama onların çoğunluğu denizlerde yaşayan böcekler alemine aitti. Yani hayat karaya yaklaşık 400 milyon yıl önceleri geçebilmişti, daha eskiden hayat sadece denizlerdeydi.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 18. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Hint-Avrupa veya İndo-German dil grubunun ortaya çıkışı ve eski kültürleri istila etmeleri. Günümüzde hala devam eden sömürgeciliğin – emperyalistliğin Avrupalılarca başlatılması.


1.png

Dünyada iki dil grubu egemenliği vardır: Birincisi aglütine dil grubudur. İkincisi Hint-Avrupa dil grubudur.

Slaytta belirtildiği gibi, Avrupa toplumlarının dili 5-6 bin yıl önceleri Ukrayna-Kazakistan arası bozkırlarda yaşayan göçebe toplumlarca oluşturulmuştur.


 Hint-Avrupa dil grubunun 5-6 bin yıl önceleri Avrasya bozkırlarında oluşturulduğu, O dili oluşturanların dillerinin ise Anadolu’daki çiftçilerin konuştukları dilden kökenlendiği şu arkeolojik, linguistik ve genetik haplogrub analizleri araştırmalarıyla saptanmıştır:  Sahakyan, H. et al 2017, Shinde et al 2019, Narasimhan et al  2019,  Gray R.D.& Atkinson Q.D. 2003, Bouckaert et al. 2012.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 17. Bölüm- -/= Dil gruplarının tarihsel gelişimlerin anlaşılmasındaki aydınlatıcı rolleri

yasliİsmet GEDİK

İnsanların konuştukları dillerde sözcükler zamanla değişir, ama dilin genel yapısı pek değişmez. 1.png60-70 bin yıl önceleri Doğu-Afrika’da ortaya çıkan modern insanların atalarının, türkçe gibi aglütine dil dediğimiz bir dil konuştukları anlaşılmaktadır.

115 bin ile 15 bin yıllarını kapsayan Buzul devrinde kara haline geçmiş olan Basra-Hürmüz-arası Atlantis ovası içinden iki ırmak geçtiğinden çanak-çömlek gibi su taşıyıcı gereçlerden yoksun olan insanlık için en uygun yaşam ortamıdır.

İnsanlar arası ticaret yaşam için çok gereklidir. Çakmak taşı hem kesici alet, hem de ateş yakmak için çok gereklidir. Ama her yerde bulunmaz.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 16. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Atlantis olgusu jeolojik- arkeolojik ve genetik gibi 3 farklı bilim dalının ortaya koyduğu bir gerçektir. 1.png

Şimdiye dek sadece arkeolojik veriler dikkate alınmış ve ona göre toplumsallaşmanın merkezinin Bereketli hilal yöresinde olduğu gösterilmişti.


Ama medya bu arkeolojik gerçeğe rağmen Atlantis’i Atlas Okyanusu, Cebeli Tarık bölgesi, Santorini, vs gibi Bereketli-Hilal merkeziyle hiç ilişkisi olmayan yerlerde arayan senaryolarla dolup taşmıştır. 

Günümüz olanaklarıyla geçekleştirilebilen HAPLOGRUP analizleri sonucu, jeolojik bilgilerle birleştirilip, arkeolojik verilere eklenince tam geçek ortaya çıkmış olmaktadır. Konunun şüphelenilecek hiçbir yanı artık kalmamıştır.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 15. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Atlantis-Ovası dediğimiz Basra-Hürmüz-Ovası biri özgürlüğe, diğeri köleliğe dayalı iki farklı zıt kültürel gelişim oluşumuna yataklık etmiştir:3.png

Birincisi Atlantis-Ovasının düzlüklerinde yaşayan insanların yaklaşık 12 bin yıl önceleri başlatılan göçlerince oluşturulan ve Göbekli-Tepe, Çatalhöyük gibi yerleşim yerlerinde yeşeren ve yaklaşık 4-5 bin yıl öncelerine kadar Anadolu’da egemen olan kültürdür;


İkincisi, Basra-Hürmüz-Ovasının Hürmüz boğazı yakındaki (Eflatun’un Atlas denizi dediği) eski göl üzerindeki adalarda yaşayan kavim veya kavimlerin oluşturdukları kültürdür.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 14. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Doğada her varlık nasıl davranması gerektiğini kendi deneyimlerine göre kendi belirler. 4 bin yıl öncesine kadar insanlar da böyle yaşamışlardır. 1.pngAma 4 bin yıldan beri insanlara tepedeki bir EFENDİden gelen yönlendirmelere uyarak davranmaları şeklinde tam ters yönde bilgi verilerek, mantıkları çarpıtılmış, kul-köle yapılmışlardır


Kuantsallıktan Kutsallığa sapma

İnsanlığın kültürel gelişim grafiği insanlığın ne zaman “doğal” = “doğru” yolda ilerlendiğini, ne zaman bu doğal güzergahtan sapıldığı çok net olarak göstermektedir.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 13. Bölüm- -/= 100 bin yıl kadar süren buzul devri koşullarının ideal bir ortamında yaşamaya alışmış insanlar, yaşadıkları bu güzel ortamı kaybetmelerini nasıl yorumlarlar?

yasliİsmet GEDİK

 Bu durum “Cenneten kovulma” olarak geleneklere işlenmiştir.  Ahiret Hayatı Kavramı da bu şekilde ortaya çıkmıştır.


Adsız.png

Sümerler 115 bin yıldan beri Atlantis-Ovası olarak tanımlanan Basra-Hürmüz arası düzlükteki yükseltilerde yaşamışlardır. Buzul devrinde Atlantis-Ovası çok ılıman ve çok verimli bir ova iken, Anadolu ve İran platoları kar ve buz örtüsü altındaydı.

O zamanın insanlarının Çakmak taşına ihtiyaç duyması ve bu taşın da Anadolu gibi kar-buz örtüsü altındaki bölgelerden getirilmesi nedeniyle, dünyanın diğer bölgelerinin yaşanılmaz, ama kendi yaşadıkları bu ortamın “cennet” gibi ideal bir ortam olduğunun bilincindeydiler.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 12. Bölüm – -/= Kutsallık postuna bürünmüş kişilerce sahiplenilen devletler ve EFENDİ – KUL yaşam sisteminin başlatılması

yasliİsmet GEDİK

Sümerlerin Basra yöresine gelmelerinden önceki geçmişi neden iyi bilinmez? Bilinmez, çünkü jeolojik faktörler hiç dikkate alınmamıştır. Bu nedenle geçmişimizi mantıklı analiz etmek istiyorsak, mutlaka jeolojik verilerden yararlanmak zorundayız.


1.png

Şekil: Sümerlerin krallar listesi 8 adet tufan öncesi çok uzun ömürlü kral içerir. Tufan sonrası kralların ömürleri ise önce birkaç binli yıllara, sonra birkaç yüz yıl ömürlü krallara düşecek şekilde olduğu yazılır.  (1922de Larsa’da bulunan Weld-Blundell Prism,  Ashmolean Museum, Oxford İngiltere).

Sümer denilen bir toplumun Basra-Yakınlarında Ortaya Çıkmasıyla tepeden yönetimli DEVLET anlayışı başlamıştır.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer – İlk- Alevi-TC- 11. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Neden 4 bin yıl öncesine kadar olan yerleşimler Höyük şeklinde iken, sonraları büyük saraylar ve onların çevresine dağılmış evler şeklindedir?


1.png

Bu sorunun yanıtı hayata bakış açısında yatar.

İnsanlar, Anadolu gibi bakir topraklarda karşılıklı hizmet alış-verişine dayalı olarak on-iki bin yıldan beri yaşamaktaydılar. Taa ki Sümerler denilen son Atlantisliler Basra çevresinde tepeden yönetilen devlet sistemini ortaya çıkarana kadar. Sümerler toplumların krallık denilen bir otoriter güç sistemince yönetimini öngörürler. Bu görüşe varmalarının nedeni şu olmuştur:


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 10. Bölüm. -/= “Bereketli Hilal” bölgesindeki toplumsal gelişim.

yasliİsmet GEDİK

Birlikte işlem yaparak büyük işler başarabilmenin ilk örneği 11-12 bin yıl önceleri yapılan Göbekli Tepede görülür. 1.png Atlantis-ovasındaki atalarından edindikleri uygar davranış geleneğini, Anadolu’daki yerleştikleri yerde uygulayan insanlar 10-15 ton ağırlığında taş bloklar çıkararak, onları başka yere taşıyıp, inançlarını simgeleyen figürler olarak muazzam görünüşlü ayin-ortamları ortaya çıkarabilmişlerdir. Hem de çakmaktaşı haricinde başka bir alet kullanmadan.


Bilgiye hasret insanlığın hayat hakkında oluşturdukları ilk bilgiler

Şimdiye kadarki bölümlerde sunulan tarihsel geçmişi hakkında hiçbir şey bilmeyen bu insanlar, Hayat nedir? Canlılık nedir? Gibi sorulara cevap aramaya başlamıştır.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 9. Bölüm -/= Genetik haplogrup analizleri kültürel gelişimler konusunda neler söyler?

yasliİsmet GEDİK

Onbinlerce yıl yabani bir hayat yaşayarak avcılık ve toplayıcılıkla yaşayan insanlığın uygarca bir yaşama geçiş yaptığı noktanın Basra körfezi konumlu Atlantis ovası olduğu önceki bölümlerde açıklanmıştı. Bu görüşün gerçeklere tam uygun olduğu çok yeni araştırmalarla tam anlamıyla desteklenmiş bulunmaktadır.adsz.png

Shinde et al 2019da, arkeolojik ve genetik DNA analizleri sonucuna göre, kültür gelişiminin 12 bin yıldan önceleri başladığı ve ilk çiftçilik yaşamının 9-10 bin yıl önceleri Anadolu’da başlatıldığının saptandığı belirtilmektedir.

Arkeolojik ve genetik araştırma sonuçlarına dayanan Shinde ve diğ. 2019 araştırması insanlığın kültürel gelişiminin 10 bin yıl önceleri Anadolu ve İran platosunda başlatılıp, oradan dünyaya yayıldığını göstermektedir.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-İlk_Alevi-TC- 8. Bölüm -/= Önce bir düzeltme yapmak gerekiyor.

İyaslismet GEDİK

O da şu: Anadolu’ya ilk yerleşen uygar davranışlı kavimlerin Alevi-kültürlü Türkmenler, Yörükler gibi aglütine dilli toplumlar olduğu yazılmıştı. Alevi kültürlü deyince de akla elbette günümüz alevileri gelmektedir.


Ama şu olgu dikkate alınmalıdır.Adsız.png

Atlantis ovasından ilk göçen kavimler doğal sisteme uygun, yani karşılıklı hizmet alış-verişlerine ve karşılıklı etkileşime dayalı bir toplumsal sistem anlayışındadırlar. Doğadaki herşeyin sahipliğinin kutsal soylu kişlere ait olduğu şeklinde TEPEDEN sahiplenilen bir toplum anlayışı ise Sümerlerin 6 bin yıl önceleri Basra yöresine çıkmalarından sonra dünyaya yayılmaya başlamıştır.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 7. Bölüm -/= Atlantis-Ovalıların nerelere göçtüklerinin nasıl saptanabilineceği konusunu görelim

yasliİsmet GEDİK

Buzul devri sona erince, yaşadıkları ortamın denizle kaplanması sonucu göçe mecbur kalan Atlantis-Ovalılar Nerelere göç etmiş olabilirler?


Adsız.png

Yanıtı çok açık: Buzul devrinin sona ermesi, Atlantis Ovasını yaşanılmaz yaparken, Anadolu- İran platosu gibi önceleri yaşanılmaz olana yerleri de yaşanılır ortama dönüştürür. Daha önceleri çok ama çok seyrek yaşam noktaları bulunan Avrupa ve Asya Atlantis ovalıların yeni vatanları olur.

Atlantis-Ovalıların nerelere göçtüklerinin nasıl saptanabilineceği konusunu görelim


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 6. Bölüm -/=  Atlantis neden bir uydurma hikaye olamaz?

yasliİsmet GEDİK

Bu bölümde bu soru jeolojik ve arkeolojik verilere dayanılarak açıklanacaktır. Atlantis Kültürü Neden Basra-Hürmüz arasında olmak zorundadır?


Adsız.png

İnsanlık ne zaman ve nerede uygar davranışın ortaya çıktığını merak ediyor.

Eflatun adlı yunan filozofu, Mısır tapınaklarındaki bir belgeye göre, insanlığın Atlantis adı verilen bir bölgede başlatıldığını, ve o bölgenin sonradan denize gömülerek yok olması sonucu, oradan kaçan insanlarca 9 bin yıl önce kuzeydeki bir ülkeye, 8 bin yıl önce de Mısır’a ulaştığı konusuna Kritias ve Timaios eserlerinde yer veriyor.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 5. Bölüm -/= 2.5 milyon yıllık bir geçmişi olan insanlık öyle “hop” diye uygar bir insan olmadı.

yasliİsmet GEDİK

Çok zor durumlar karşısında kaldı ve bu zorlukları aşabilmek için karşılıklı olarak güç ve kuvvetlerini birleştirmek gereğini duyup, ortak-yaşam kavramı oluşturdu, yani uygar davranışın temelini oluşturdu.


1.png

Doğada varlıkları ortak davranışa iten faktör, hep “bir zor-durumda olma” olmuştur.

Sıkışan her varlığın sıkışık durumdan kurtulmak için nasıl davrandığı laser teknolojisiyle anlaşılmıştır.


Şöyle ki:  

Çelik levhaları bile peynir keser gibi kesen Laser ışığı şöyle elde edilir.


Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 4. Bölüm -/=  Nereden geldiğini bilmeyen nereye gitmesi gerektiğini nasıl bilebilir?

yasliİsmet GEDİK

Biz Anadolu’luyuz. Peki Anadolu’da yaşayan halklar hakkında ne biliyoruz? Bizlere ne öğretiliyor: Türkler’in anavatanı Orta-Asya’dır, Anadolu’ya 1071 Malazgirt savaşından sonra gelmişlerdir.1.png

Peki Anadolu’da daha eskiden kimler yaşıyordu?

İşte bu bilgiler bizlere hep batılı toplumların bakış açılarıyla veriliyor:

Türklerden önce Bizanslılar vardı, Bizanslılardan önce Yunanlar vardı. Ve tarih kitapları o bilgilerle sona erdirilir.


Okumaya devam et

YAŞAM ARZU'SU

Yaşam sadece vişneli çörek kutusu ya da mayın tarlası değildir...

Post-truth

Her gelecek, kendine bir geçmiş arar..

İdris'in Otağı

Sevgi Çiçeklerimi Koparabilirsiniz

ÖZGE ÖNDER

Burada Yaşam Var!

minimalist günlük.

bilinçli farkındalık, minimalizm